INFORMĀCIJA PAR PERSONAS DATIEM BALEX METAL

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), piemērošanu, ar šo mēs Jūs informējam, ka:

 

1. Pārzinis

Personas datu pārzinis ir: Balex Metal sp. z o.o. ar juridisko adresi Bolszewo, Wejherowska st. 12C, 84-239 Bolszewo (Polija), KRS 0000176277, NIP: 5881130299, REGON: 191112216, (Pārzinis).

Jūs varat sazināties ar Pārzini rakstveidā, nosūtot vēstuli pa pastu, adrese: Balex Metal sp. z o.o., ul. Wejherowska 12C, 84-239 Bolszewo vai e-pastu: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

 

2. Personas datu apstrāde

a)

Darbinieka kandidāti – personas datu apstrādes mērķis ir īstenot darbā pieņemšanas procesu. Darbinieka kandidātu personas datu apstrāde tiek veikta ar viņa piekrišanu. Personas datu izpaušana ir brīvprātīga, tomēr, ja personas dati netiks izpausti, nebūs iespējams piedalīties darbā pieņemšanas procesā. Personāla atlases procesam nepieciešamie dati ir: vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese, dati par izglītību un iepriekšējo pieredzi. Datu glabāšanas periods: līdz 6 mēnešiem. Ja piekrītat datu apstrādei turpmākajā personāla atlases procesā: līdz 24 mēnešiem.

b) 

Personām, kas sazinās ar Balex Metal sp. z o.o. – personas datu apstrādes mērķis ir sazināties ar personām, kas sazinās ar Balex Metal sp. z o.o. Personas datu apstrādes juridiskais pamats ir Pārziņa likumīgās intereses nodrošināt saziņu, iespējams, izveidot attiecības ar kontaktpersonu, sniedzot nepieciešamo informāciju. Apstrādājamo personas datu apjoms ir: vārds, uzvārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs, korespondences adrese un cita informācija, ko sniedz persona, kura sazinās ar Pārzini. Personas datu izpaušana ir brīvprātīga, tomēr, ja personas dati netiek izpausti, saziņas procesu var būt grūti vai neiespējami īstenot. Datu glabāšanas periods konsultāciju, informācijas vai reģistrācijas pieprasījumu gadījumā uzņēmuma informatīvajam izdevumam: līdz personas, kas sazinās, pieprasījumam dzēst savus datus un pieprasījumu saturu no datubāzes, vai tik ilgi, kamēr tas ir nepieciešams Pārziņa vai trešās personas likumīgajām interesēm. Datu glabāšanas periods sūdzību gadījumā: līdz sūdzības procesa iznākumam vai līdz iegādātā/reklamētā produkta garantijas termiņa beigām.

c)

Sadarbības partneri un to pārstāvji – personas datu apstrādes mērķis ir līguma noslēgšana un/vai izpilde. Sadarbības partneru un to norādīto personu (tostarp to darbinieku un sadarbības partneru) personas datu apstrāde notiek, lai noslēgtu vai izpildītu līgumu, vai pamatojoties uz Pārziņa likumīgajām interesēm, t. i., lai nodrošinātu saziņu ar sadarbības partneri un līguma ar sadarbības partneri izpildi. Apstrādājamo personas datu apjoms ir: vārds, uzvārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs, darba vieta, amats, uzņēmuma adrese, NIP, REGON numurs, PESEL numurs, dažos gadījumos arī dati par dokumentiem: personas apliecība, pase. Personas datu izpaušana, ja ar fizisku personu ir jānoslēdz līgums, ir nepieciešama līguma noslēgšanai vai izpildei, un attiecībā uz personām, kas pārstāv juridisku personu, tā nav nepieciešama, bet tā ļauj sazināties. Datu glabāšanas periods: ar līgumslēdzēju noslēgtā līguma darbības termiņš un periods, kas nepieciešams, lai puses varētu īstenot no šāda līguma izrietošās prasības, ne mazāk kā periodu, kas izriet no tiesību normām, vai tik ilgi, cik tas nepieciešams Pārziņa vai trešās personas likumīgajām interesēm.

d)

Balex Metal sp. z o.o.o. viesi – personas datu apstrādes mērķis ir identificēt un uzņemt apmeklētājus Balex Metal sp. z o.o.o. un nodrošināt personu un īpašuma drošību. Balex Metal sp. z o.o.o. viesu personas datu apstrādes pamatā ir Pārziņa likumīgās intereses, t. i., nodrošināt personai iespēju ierasties Balex Metal sp. z o.o.o., nodrošinot drošību. Apstrādājamo personas datu apjoms ir: attēls (monitorings), vārds un uzvārds. Datu glabāšanas periods: līdz 3 mēnešiem attēls (monitorings) un līdz 2 gadiem citi dati.

e)

Personas, kas piedalās mārketinga projektos, piemēram, akcijās vai pirkumu konkursos – personas datu apstrādes mērķis ir sazināties ar personām, kas piedalās Balex Metal sp. z o.o. mārketinga projektos. Personas datu apstrādes juridiskais pamats ir Pārziņa likumīgās intereses, kas ir nodrošināt saziņu, iespējams, izveidot attiecības ar personu, kas iesniedz paziņojumu, kontaktpersonu, sniedzot nepieciešamo informāciju vai iegūstot personas, kas piedalās projektā, piekrišanu. Apstrādājamo personas datu apjoms ir: vārds, uzvārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs, korespondences adrese un cita informācija, ko sniedzis dalībnieks. Personas datu izpaušana ir brīvprātīga, tomēr, ja personas dati netiek izpausti, procesu var būt grūti vai neiespējami īstenot. Datu glabāšanas periods: līdz akcijas vai cita projekta beigām vai tik ilgi, kamēr tas ir nepieciešams Pārziņa vai trešās personas likumīgajām interesēm.

 

3. Personas datu izpaušana un uzticēšana

Personas datus var darīt pieejamus struktūrām un iestādēm, kas ir pilnvarotas apstrādāt šādus datus, pamatojoties uz likumu. Datu tālāka apstrāde var tikt uzticēta arī trešām personām, kas ir citi Balex Metal Capital grupas uzņēmumi, tehnisko un organizatorisko pakalpojumu sniedzēji (piemēram, IT pakalpojumu sniedzēji) un juridisko un konsultatīvo pakalpojumu sniedzēji, kuri apstrādā datus, pamatojoties uz līgumu ar Pārzini un tā uzraudzībā.

 

4. Automatizēta individuālu lēmumu pieņemšana

Personas datu apstrāde netiks veikta ar automatizētiem līdzekļiem, un tā neietvers profilēšanu.

 

5. Datu subjektu tiesības

  • Tiesības pieprasīt Pārzinim piekļuvi apstrādātajiem personas datiem,
  • tiesības pieprasīt Pārzinim apstrādāto personas datu labošanu,
  • tiesības pieprasīt Pārzinim apstrādāto personas datu dzēšanu,
  • tiesības pieprasīt Pārzinim apstrādāto personas datu ierobežošanu,
  • tiesības iebilst pret apstrādāto personas datu apstrādi,
  • tiesības pieprasīt Pārzinim apstrādāto personas datu ierobežošanu,
  • tiesības uz datu pārnesamību,
  • tiesības atsaukt piekrišanu personas datu apstrādei, ja tās atsaukšana neietekmē apstrādes likumību, pamatojoties uz pausto piekrišanu, pirms tā tikusi atsaukta,
  • tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei (PrezesUrzęduOchrony Danych Osobowych).

 

6. Avots, no kura tiek iegūti personas dati

Ja esam saņēmuši personas datus no citām personām, kas nav datu subjekts, tas nozīmē, ka esam tos saņēmuši no darījumu partneriem, sociālajiem plašsaziņas līdzekļiem, tīmeklī vai citur publiski pieejamiem avotiem.