Skip to main content

Informacinis pranešimas apie asmens duomenis „Balex Metal“

Vadovaudamiesi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), informuojame, kad:

 

1. Duomenų valdytojas.

Asmens duomenų valdytojas: UAB „Balex Metal“, kurios registruota buveinė yra Liudvinavo g. 123B, Vilnius, LT-02241, Lietuva (toliau – Duomenų valdytojas).

Su valdytoju galite susisiekti raštu, tradiciniu paštu, nurodytu adresu:  UAB „Balex Metal“, Liudvinavo g. 123B, LT-02241 Vilnius, Lietuva  arba el. paštu: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 

2. Asmens duomenų tvarkymas.

a)

Kandidatai į darbuotojus – asmens duomenų tvarkymo tikslas yra vykdyti įdarbinimo procesą. Kandidatų į darbuotojus asmens duomenys tvarkomi gavus jų sutikimą. Dalijimasis asmens duomenimis yra savanoriškas, tačiau, jei asmens duomenys nebus pateikti, nebus galima dalyvauti įdarbinimo procese. Įdarbinimo procesui reikalingi duomenys: vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas, duomenys apie išsilavinimą ir ankstesnę patirtį. Duomenų saugojimo laikotarpis: iki 6 mėnesių. Jei sutinkate su duomenų tvarkymu tolesnio įdarbinimo metu: iki 24 mėnesių.

b) 

Asmenys, kurie susisiekia su UAB „Balex Metal“ – asmens duomenų tvarkymo tikslas – bendrauti su asmenimis, kurie susisiekia su UAB „Balex Metal“ Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra teisėtas Duomenų valdytojo interesas sudaryti sąlygas bendrauti, galbūt užmegzti santykius su kontaktiniu asmeniu, suteikti reikiamą informaciją. Tvarkomi šie asmens duomenys: vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, adresas korespondencijai ir kita asmens, kuris kreipiasi į Duomenų valdytoją, pateikta informacija. Dalijimasis asmens duomenimis yra savanoriškas, tačiau jei asmens duomenimis nesidalijama, gali būti sunku arba neįmanoma tinkamai bendradarbiauti. Duomenų saugojimo laikotarpis konsultavimo, informavimo ar registracijos į bendrovės naujienlaiškį užklausų atveju: iki besikreipiančio asmens prašymo ištrinti jo duomenis ir užklausų turinį iš duomenų bazės arba tol, kol tai būtina dėl teisėtų Duomenų valdytojo ar trečiosios šalies interesų. Duomenų saugojimo laikotarpis skundų atveju: iki skundo nagrinėjimo pabaigos arba iki įsigyto / reklamuojamo produkto garantinio laikotarpio pabaigos.

c)

Sandorio šalys ir jų atstovai – asmens duomenų tvarkymo tikslas yra sutarties sudarymas ir (ar) įgyvendinimas. Sandorio šalių ir jų nurodytų asmenų (įskaitant jų darbuotojus ir partnerius) asmens duomenys tvarkomi siekiant sudaryti ar vykdyti sutartį arba remiantis teisėtais Duomenų valdytojo interesais, t. y. sudaryti sąlygas bendrauti su sandorio šalimi ir vykdyti sutartį su sandorio šalimi. Tvarkomi šie asmens duomenys: vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, darbo vieta, pareigos, įmonės adresas, NIP, REGON numeris, PESEL numeris, kai kuriais atvejais taip pat duomenys apie dokumentus: asmens tapatybės kortelę, pasą. Dalijimasis asmens duomenimis, kai sutartis turi būti sudaryta su fiziniu asmeniu, yra būtinas sutarčiai sudaryti arba įgyvendinti, o juridiniam asmeniui atstovaujančių asmenų atveju tai nėra būtina, tačiau leidžia susisiekti. Duomenų saugojimo laikotarpis: sutarties, sudarytos su rangovu, galiojimo laikotarpis ir laikotarpis, būtinas tam, kad šalys galėtų įgyvendinti iš tokios sutarties kylančius reikalavimus, ne trumpiau nei teisės aktuose numatytas laikotarpis arba tol, kol tai būtina dėl teisėtų Duomenų valdytojo ar trečiojo asmens interesų.

d)

UAB „Balex Metal“ svečiai – asmens duomenų tvarkymo tikslas yra identifikuoti ir priimti lankytojus UAB „Balex Metal“ bei užtikrinti asmenų ir turto saugumą. UAB „Balex Metal“ svečių asmens duomenų tvarkymas grindžiamas teisėtais Duomenų valdytojo interesais, t. y. sudaryti sąlygas asmeniui atvykti į UAB „Balex Metal“, užtikrinti saugumą. Tvarkomi šie asmens duomenys: atvaizdas (stebėjimas), vardas ir pavardė. Duomenų saugojimo laikotarpis: iki 3 mėnesių – atvaizdas (stebėjimas) ir iki 2 metų – kiti duomenys.

e)

Asmenys, dalyvaujantys rinkodaros projektuose, pavyzdžiui, akcijose ar pirkimo konkursuose – asmens duomenų tvarkymo tikslas - bendrauti su asmenimis, dalyvaujančiais UAB „Balex Metal“ rinkodaros projektuose. Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra teisėtas Duomenų valdytojo interesas – sudaryti sąlygas bendrauti, galbūt užmegzti santykius su prašymą pateikusiu asmeniu, suteikti reikiamą informaciją arba gauti projekte dalyvaujančio asmens sutikimą. Tvarkomi šie asmens duomenys: vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, adresas korespondencijai ir kita dalyvio pateikta informacija. Dalijimasis asmens duomenimis yra savanoriškas, tačiau, jei nesidalijate savo asmens duomenimis, procesą gali būti sunku arba neįmanoma įgyvendinti. Duomenų saugojimo laikotarpis: iki reklaminės akcijos ar kito projekto pabaigos arba tol, kol tai būtina dėl teisėtų duomenų valdytojo ar trečiosios šalies interesų.

 

3. Dalijimasis asmens duomenimis ir jų patikėjimas.

Asmens duomenys gali būti teikiami juridiniams asmenims ir valdžios institucijoms, kurios yra įgaliotos tvarkyti tokius duomenis pagal įstatymą. Duomenys taip pat gali būti patikėti toliau tvarkyti trečiosioms šalims, t. y. kitoms „Balex Metal Capital“ grupės įmonėms, techninių ir organizacinių paslaugų teikėjams (pvz., IT paslaugų teikėjams), teisinių ir konsultacinių paslaugų teikėjams, kurie tvarkys duomenis remdamiesi sutartimi su Duomenų valdytoju ir jam prižiūrint.

 

4. Automatizuotas individualių sprendimų priėmimas.

Asmens duomenys nebus tvarkomi automatizuotomis priemonėmis, taip pat nebus taikomas profiliavimas.

 

5. Duomenų subjektų teisės.

  • teisė prašyti Duomenų valdytojo leisti susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis,
  • teisė prašyti Duomenų valdytojo ištaisyti tvarkomus asmens duomenis,
  • teisė prašyti Duomenų valdytojo ištrinti tvarkomus asmens duomenis,
  • teisė prašyti Duomenų valdytojo apriboti tvarkomus asmens duomenis,
  • teisė nesutikti su tvarkomų asmens duomenų tvarkymu,
  • teisė prašyti Duomenų valdytojo apriboti tvarkomus asmens duomenis,
  • teisė į duomenų perkeliamumą,
  • teisė atšaukti sutikimą tvarkyti asmens duomenis, jei jo atšaukimas neturi įtakos sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo teisėtumui iki jo atšaukimo,
  • teisė pateikti skundą priežiūros institucijai („Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija“).

 

6. Šaltinis, iš kurio gaunami asmens duomenys.

Jei asmens duomenis gavome ne iš duomenų subjekto, o iš kitų subjektų, tai reiškia, kad juos gavome iš sandorio šalių, socialinės žiniasklaidos, interneto ar kitų viešai prieinamų šaltinių.