Montážna príručka haly typu ZET.

Montážna príručka haly typu ZET.

1. Pred montážou haly musíte najprv pripraviť potrebné základy a vyznačiť miesta, v ktorých sa upevnia rámy haly.

2. Hala sa k základom upevňuje kotvami, ktoré sú zvolené podľa veľkosti haly. Kotvy sa dodávajú spolu s halou.

3. Halu môžete montovať na múrovom základe, základovej doske, ale aj na základových pilieroch.

4. Modulové haly Balex Metal sú dokonalým riešením používaným na skladové priestory, veľkoplošné obchody, výrobné závody, garáže.

5. Balex Metal vyrába haly so šírkou 6 metrov, 8 metrov, 10 metrov, 12 metrov, 15 metrov a 18 metrov. Ich dĺžka sa dá ľubovoľne prispôsobiť potrebám investora. Každý ďalší modul predlžuje konštrukciu haly o 4,5 metra.

6. Odporúčame, aby ste montáž haly začali od rozloženia dodaných prvkov na stavenisku a od ich roztriedenia podľa pripojenej príručky a skladového dokumentu – dodacieho listu. Výkaz prvkov, ich vzhľad a opis si môžete prevziať nižšie. Budete ho potrebovať na identifikáciu jednotlivých prvkov opísaných v tejto príručke.

 7. Na montáž haly budete potrebovať:

  • vŕtačky,
  • vrtáky do betónu,
  • štyri nástrčkové kľúče (17, 19, 24, 30),
  • lešenie
  • vysokozdvižný vozík alebo zdvihák.

8. Prvá etapa montáže sa začína pripojením profilov ZET k stĺpom a priečnym rámom s použitím skrutiek M16 a prekladov.

9. Potom k stĺpom upevnite pätky a rohové konzoly rámu.

10. Pri montáži profilov ZET a priečnych rámov dodržiavajte zásadu „širokou policou k sebe“.

11. Pri montáži haly so šírkou od 6 metrov do 12 metrov nezabúdajte vyznačiť štyri priečne rámy ako prvky štítových sien a namontujte o jeden preklad menej. Na mieste prekladu namontujte spojku stĺpa štítovej steny.

12. Následne rozložte a vodorovne vyrovnajte všetky stĺpy haly a potom k nim namontujte spojky stenových priečnych rámov.

13. K postaveným hlavným stĺpom namontujte stenové priečne rámy, pričom nezabudnite na okenné a dverové otvory, ktoré sú v projekte naplánované.

14. Ďalšou etapou je spojenie skôr namontovaných priečnych rámov pomocou hrebeňovej spojky a montáž priečnych rámov na stĺpoch.

15. K priečnym rámom upevnite spojky väzníc.

16. K takto pripraveným priečnym rámom upevnite strešné väznice. Na tejto etape je už hotový skelet haly. Počas ďalších fáz montáže sa konštrukcia vypĺňa a stabilizuje.

17. Preto medzi väznicami namontujte medziväznicové vzpery. Skupinu vzpier tvoria prvky S7, S8 a S9. Prvky S9 majú dĺžku podľa rozpätia medzi väznicami. Jednotlivé typy vzpier namontujte na príslušných miestach k hotovým otvorom vo väzniciach.

18. Poslednými prvkami, ktoré spevňujú celú konštrukciu, sú stenové a strešné vzpery. Montujú sa na miestach vyznačených v projekte. Namontované vzpery následne pomocou skrutky príslušne napnite.

19. Etapa konštrukcie hlavného rámu sa končí montážou sťahovadla s vešiakom, ktoré spevnia skelet haly.

20. Ďalšou etapou je montáž štítovej steny. Najprv namontujte vnútorné stĺpy štítovej steny. Podľa modelu haly sú tieto stĺpy jednotlivými alebo spojenými profilmi ZET podobne ako stĺpy a priečne rámy hlavného rámu. V prípade hál so šírkou od 6 metrov do 12 metrov namontujte vnútorný stĺp štítovej steny k spojke a pätke štítovej steny.

21. Ďalšou etapou je montáž spojok priečnych rámov k štítovému stĺpu, po ktorej priskrutkujte vnútorné priečne rámy štítovej steny.

22. Montáž vonkajších priečnych rámov štítovej steny je trochu náročnejšia vzhľadom na spôsob montáže pomocných spojok typu M2/N a M2/SN (líšia sa šírkou), s príslušnými spojkami priečnych rámov so stĺpmi pre daný typ haly. M2/N sa montujú spolu s prekladmi a M2/SN s pätkou rámu a rohovou konzolou. Ako vidíte, tieto spojky majú iba jeden otvor. Druhý otvor vyvŕtajte v užšej polici profilu ZET vrtákom, ktorý sa dodáva spolu s halou. Následne priskrutkujte k stĺpu spojku priečneho rámu príslušnú pre daný model haly.

23. V takto pripravenom priestore namontujte vonkajšie priečne rámy štítovej steny ZWSZ. Takým istým spôsobom postupujte aj v prípade druhej štítovej steny.

24. Po skončení montáže všetkých blokov haly obložte rámy haly štítových stien klampiarskymi doplnkami ohýbanými za studena s cieľom umožniť montáž vonkajšieho plášťa. Halu tiež môžete opláštiť ľubovoľným stenovým sendvičovým panelom, ľubovoľné strešné sendvičové panely môžete použiť aj na pokrytie strechy.

Modulové haly Balex Metal možno postaviť v studenej (neizolovanej) verzii – s použitím trapézových obkladov a krytiny, ako aj v teplej (izolovanej) verzii – s použitím sendvičových panelov. V projekte haly sa môžu zohľadniť aj okná, dvere a brány.

Ak máte nejaké otázky, obráťte sa na technických konzultantov:

+ 421 41 507 40 01