Obowiązki kierownika budowy są określone przez ustawę Prawo budowlane. Osoba ta jest odpowiedzialna między innymi za prowadzenie dokumentacji budowy oraz geodezyjne wytyczenie obiektu budowlanego w terenie.

Kierownik budowy jest wymagany w każdym przypadku, gdy prace mają być prowadzone na podstawie pozwolenia na budowę. Jeśli inwestycja jest realizowana na podstawie zgłoszenia robót, w niektórych przypadkach inwestor może przejąć na siebie odpowiedzialność kierowniczą.

Kto może pełnić funkcję kierownika budowy?

Funkcja kierownika budowy może być pełniona tylko przez osobę posiadającą uprawnienia w odpowiednim zakresie i specjalności. Kierownik jest osobą, która ma wymagane prawem wykształcenie (ukończyła studia wyższe) oraz odpowiednią praktykę zawodową, a także zdała państwowy egzamin.

Do prowadzenia robót konstrukcyjnych jest uprawniony kierownik posiadający uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Należy pamiętać, że odbiór robót innego rodzaju może być przeprowadzony tylko przez kierownika z uprawnieniami w danej specjalności. Przykładowo, wszelkie roboty instalacyjne mogą być formalnie odebrane tylko przez kierownika robót instalacyjno-sanitarnych.

Jakie obowiązki ma kierownik budowy?

Obowiązki kierownika budowy są definiowane przez Prawo budowlane. Zgodnie z zapisami tej ustawy przed przystąpieniem do realizacji robót kierownik budowy jest zobowiązany do:

 • właściwego zabezpieczenia terenu, na którym mają być realizowane prace (z uwzględnieniem zlokalizowanych na obszarze budowy innych obiektów budowlanych, urządzeń technicznych, punktów osnowy geodezyjnej, a także elementów podlegających ochronie środowiska);
 • potwierdzenia wpisem do dziennika budowy otrzymania od inwestora wymaganego prawem projektu budowlanego i technicznego;
 • umieszczenia na terenie budowy, w dostępnym miejscu, tablicy informacyjnej budowy oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (jeśli jest wymagane).

Wśród obowiązków kierownika budowy trzeba wskazać także:

 • formalne przejęcie od inwestora terenu budowy;
 • prowadzenie dokumentacji związanej z budową (dokonywanie wymaganych wpisów do dziennika budowy);
 • dopilnowanie geodezyjnego wytyczenia obiektu budowlanego, a także zorganizowanie robót i kierowanie nimi w sposób zgodny z zapisami wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę, dokumentacją projektową, przepisami prawa, sztuką budowlaną oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • wstrzymanie prac w przypadku stwierdzenia występowania zagrożenia dla zdrowia i życia oraz natychmiastowe poinformowanie o takim fakcie organu nadzoru budowlanego;
 • przekazaniu informacji inwestorowi i wstrzymaniu robót z uwagi na prowadzenie ich niezgodnie z opracowaniem projektowym;
 • wprowadzenie w życie zaleceń wynikających z wpisów zawartych w dzienniku budowy;
 • zgłaszanie do czynności sprawdzeniowych i odbioru zrealizowanych prac traktowanych jako zanikające lub ulegające zakryciu oraz zapewnienie przeprowadzenia określonych w przepisach prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i kominów;
 • przygotowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej;
 • zgłoszenie obiektu budowlanego do czynności odbiorowych, uczestnictwo w formalnych odbiorach oraz zapewnienie usunięcia wskazanych usterek.

Kierownik budowy ma także formalnie określone prawa:

 • może występować do inwestora o zmiany dotyczące rozwiązań projektowych, jeśli mają na celu poprawę bezpieczeństwa prowadzenia robót budowlanych lub usprawnienia całego procesu;
 • może ustosunkowywać się w dzienniku budowy do zaleceń w nim zapisanych.

Zgodnie z zapisami Prawa budowlanego nie dopuszcza się łączenia funkcji kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego.

Czy w każdym przypadku musi zostać ustanowiony kierownik budowy?

Kierownik budowy jest wymagany zawsze wtedy, gdy prace mają być prowadzone na podstawie uzyskanego pozwolenia na budowę. Prowadzenie robót na podstawie zgłoszenia nie w każdym przypadku wymaga ustanowienia kierownika budowy. Należy pamiętać, że jeśli budowa ma dotyczyć budynku mieszkalnego jednorodzinnego, w większości przypadków niezbędne jest zatrudnienie kierownika. Wyjątkiem są roboty dotyczące budowy domu, którego powierzchnia zabudowy nie przekracza 70 m2 i który ma nie więcej niż dwie kondygnacje. Trzeba jednak mieć na uwadze, że dom tego typu może zostać wybudowany na podstawie zgłoszenia bez zatrudniania kierownika budowy tylko wtedy, gdy jego obszar oddziaływania mieści się w całości na działce, na której został on zaprojektowany. Zgodnie z zapisami Prawa budowlanego jeśli inwestor nie zapewni ustanowienia kierownika budowy domu, to sam jest zobowiązany do przejęcia jego obowiązków i odpowiedzialności za prowadzone roboty.