Czym docieplić budynki typu agro, by zachować najlepsze warunki chowu zwierząt czy uprawy roślin, a jednocześnie osiągnąć znaczne oszczędności na ogrzewaniu? 

Obiekty rolnicze, służące do szeroko pojętej produkcji rolnej i przechowywania płodów rolnych na stałe wrysowane w nowy pejzaż współczesnej polskiej wsi, od dawna realizując swoje zadania, czerpiąc z najnowocześniejszych technologii termoizolacyjnych.

W tym też kontekście, coraz większym zainteresowaniem cieszą się materiały o najwyższych parametrach termoizolacyjnych, mogące jednocześnie przez długie lata bezawaryjnie pracować, bez zmiany parametrów użytkowych, bez konieczności uciążliwych konserwacji, czy poważniejszych remontów i napraw.

Grupą nowoczesnych materiałów termoizolacyjnych są płyty warstwowe izolacyjne z różnymi rdzeniami wypełniającymi (wełna mineralna, spieniony polistyren EPS czy twarda pianka poliuretanowa typu PUR), nowoczesne twarde płyty z rdzeniem ze zmodyfikowanego poliuretanu w trwałych gazoszczelnych „obłogach” - Thermano, czy też dedykowane do rozwiązań w rolnictwie ich specjalne warianty z twardego poliizocyjanuratu PIR - Thermano Agro.

Thermano Agro to rozwiązanie dedykowane obiektom roliczyczym

Przechowalnie,mroźnie i chłodnie to królestwo płyt warstwowych, w którym coraz częściej stosowane są płyty z rdzeniem typu PUR.

Wybór taki najczęściej podyktowany jest podstawowym charakterystycznym parametrem użytkowym, który dystansuje konkurencyjne rozwiązania materiałowe. Mowa o najlepszych, wśród popularnych na rynku budowlanym, właściwościach termoizolacyjnych. Pianki PUR/PIR wyróżnia jedna z najniższych wartości współczynnika przewodzenia ciepła, wśród materiałów termoizolacyjnych, wynoszący λPIR/PUR≈ 0,023 W/(m²·K).

Implikuje to możliwość stosowania relatywnie mniejszych grubości przegród (ścian, dachów, posadzek). Dla porównania, średnie wartości tego parametru dla typowych materiałów znajdujących się na rynku, wynoszą w przybliżeniu: dla wełny mineralnej wielkością λwm≈ 0,040 W/(m²·K), dla spienionego polistyrenu λEPS≈ 0.032 W/(m²·K). 

Znana organizacja, o międzynarodowym zasięgu zrzeszająca inżynierów zajmujących się projektowaniem i budowaniem takich obiektów – IACSC (International Association for Cold Storage Construction), podaje elementarne kryterium sprawnego doboru grubości izolacji termicznej w publikacji „Design, Construction, Specification and Fire Management…”.

Przygotowano ją na podstawie wieloletnich obserwacji i specjalizowanych eksperymentów, a wynik a z niej, że minimalna grubość izolacji termicznej budowli powinna być tak oszacowana, aby strumień ciepła transportowany przez przegrodę nie był większy niż 10 W/m2. Sprowadza się to do spełnienie warunku opisanego przez prostą zależność:

             Φ = (Te - Ti) · U < 10 W/m2

 gdzie:

Φ – strumień ciepła przechodzący przez przegrodę,
Te – temperatura na zewnątrz przegrody (pomieszczenia),
Ti – temperatura wewnątrz przegrody (pomieszczenia),
U – współczynnik przenikania ciepła płyty warstwowej o grubości d [m] i współczynniku przenikania ciepła λ[W/(m²·K)].

 Lub inaczej :

             dmin> (Te - Ti) · λ/10

Jak widać z szacunków, planowana izolacyjność przegrody może być realizowana za pomocą płyt o różnym wypełnieniu, przy zachowaniu odwrotnie proporcjonalnego stosunku ich grubości do wartości stosunku ich współczynników przenikania ciepła, np.

             λwm /λPIR/PUR= 0,040 /0,023 = 1.74

Oznacza to, że energetycznie ekwiwalentna warstwa przegrody wykonana z wełny mineralnej musi być prawie dwa razy (≈ 1.74) grubsza, niż wypełniająca te samą izolacyjna funkcję warstwa Thermano. 

To podstawowy argument za wyborem tego materiału. Warto jednak zwrócić uwagę na kolejny, który brany jest często pod uwagę przez przewidujących projektantów.

Mowa o strukturze pianki o zamkniętych porach, a więc struktury najbardziej odpornej na wszelkiego rodzaju zawilgocenia, głównie w miejscach wszelkich nieciągłości płyt (zamki, połączenia z sufitem, ścianami itp.). Wystąpienie wymienionych efektów, z uwagi na ekstremalne warunki pracy chronionych pomieszczeń (niskie temperatury, często z kontrolowaną atmosferą), jest o wiele bardziej prawdopodobne, niż w klasycznym „normalnotemperaturowym” budownictwie. 

Problemy te wynikają głównie z dwóch powodów - po pierwsze, bardzo niestabilnego poziomu wilgotności względnej (niejednokrotnie sięgającego prawie 100%), oraz prawie zawsze niezwykłej agresywności chemicznej i biologicznej atmosfery wewnątrz budynku inwentarskiego.

Prace Hallebranda z 1993 opisują aż 136 zidentyfikowanych substancji gazowych towarzyszących procesowi chowu zwierząt. W powietrzu wentylacyjnym przeciętnego budynku inwentarskiego budynku inwentarskiego występuje bardzo wiele z tych gazów, a  znaczna ich część jest niezwykle agresywna chemicznie.

Do najistotniejszych należą:      

 • Amoniak NH (do 14 mg/m3)
 • Metan CH4
 • Podtlenek azotu N2O
 • Siarkowodór H2S (do 10 mg/m3)
 • Cząsteczki lotnych kwasów tłuszczowych
 • Fenole C6H5OH
 • Indole C8H7N
 • Melaminy C3H6N6
 • Agresywne pyły i inne aero czynniki

Znaczna część tych związków nie jest obojętna np. dla spienionych polistyrenów (styropianów) i stanowi to podstawowe ograniczenie w ich trwałym stosowaniu.

Kontakt z wieloma organicznymi związkami kończy się przedwczesną utratą elementarnych właściwości, głównie mechanicznych, i znacznie przyspieszonymi efektami starzenia termoizolacji.

Wełna mineralna w tych zastosowaniach też nie będzie trwale wypełniać swojej roli, bo choć odporna chemicznie (sama wełna, nie organiczne związki lepiszcza), to kłopoty pojawią się, jeśli umieścimy ją w niezwykle ekstremalnych warunkach wilgotnościowych. Zawilgocona wełna mineralna to termiczny i biologiczny koszmar.

Przestrzeń w hali zwierząt to bardzo złożone środowisko, o niezwykle niestabilnych warunkach mikroklimatycznych. W najprostszej wersji szacunki termiczno-wilgotnościowe tych obiektów , sformułowane są w klasycznej metodzie wymiarowania termicznego, w której straty ciepła na wentylację liczone są wedle kryterium ilości pary wodnej lub dwutlenku węgla (np. uproszczona metoda wskaźnika właściwości termicznych (WWT), opracowanej przez Wolskiego).

Bez wchodzenia w szczegóły, wystarczy zapoznać się jedynie z założeniami tej metody gdzie warunki kondensacji określa się w dwu wariantach przy następujących założeniach:

a)

 • stała temperatura powietrza wewnętrznego równa 8oC,
 • stała wilgotność powietrza wewnętrznego równa 85%,
 • zmienna wilgotność powietrza zewnętrznego od 50 do 100%.

b)

 • stała temperatura powietrza wewnętrznego równa 8oC,
 • stała wilgotność powietrza zewnętrznego równa 85%,
 • zmienna wilgotność powietrza wewnętrznego od 50 do 100%.

Jak widać, wilgotność względna powietrza i temperatura, po obu stronach przegród budowlanych w tym modelu, ulegają niezwykle dynamicznym zmianom, a wymiana ciepła drogą przenikania przez przegrody odbywa się według warunków nieustalonych.

Zmienność tak określonych warunków powoduje, że prawdopodobieństwo wystąpienia kondensacji pary wodnej w przegrodzie (lub na jej powierzchni) jest znaczne i trudne do oszacowania, przez co niezwykle niebezpieczne.

Jeśli tak jest, to w praktyce wykluczone jest stosowanie materiałów o małym dyfuzyjnym oporze dla pary wodnej. Instalacja warstwy termoizolatora wykonanego z wełny mineralnej (czy też otwartokomórkowej piance natryskowej) w praktyce jest niezwykle ograniczona. Thermano Agro, żadnej z tych dyskwalifikujących cech nie posiada.  

Jest to specjalnie zaprojektowana płyta poliizocyjanurowa (PIR) z warstwami zewnętrznymi wzmocnionymi folią aluminiowa o grubości 50 µm, która w istotny sposób zwiększający odporność mechaniczną i chemiczną całego system.

Dodatkowo, na jednej stronie płyty znajduje się odporna chemicznie warstwa estetycznego pokrycia (farby), stanowiąca istotny element dobrostanu hodowanego, umożliwiająca łatwe i mikrobiologicznie czyszczenie tych powierzchni urządzeniami wysokociśnieniowymi. 

Odmiana płyty Thermano Agro zaprojektowana dedykowana jest przede wszystkim budynków inwentarskim jako podsufitka. Izolacja ta posiada najlepsze parametry izolacyjne na rynku (λ=0,023 [W/m·K]), dzięki czemu zapewnia realne oszczędności w kosztach ogrzewania i chłodzenia,oraz wpływa na optymalne dostosowanie temperatury we wnętrzach budynków inwentarskich.

Gęstość Thermano Agro to zaledwie około 30 kg/m3, co w porównaniu do twardej wełny, oznacza do 5 razy mniejsze obciążenie, a przy uwzględnieniu odpowiadających grubości izolatorów i zachowaniu jednakowych współczynników U, nawet do 7-8 razy mniejsze.

Montaż płyt jest niezwykle prosty i może być realizowany bezpośrednio wkrętami do krokwi, jętek bez profili PCV lub w formie sufitu podwieszanego z profilami PCV. Ta propozycja, to zupełnie inna, nowoczesna, energooszczędna i zdrowa „AGRO rzeczywistość”, z którą od wielu lat ma już do czynienia Zachód.