Zadaniem inspektora budowlanego jest sprawdzanie poszczególnych etapów różnego rodzaju budów. Takie osoby są pracownikami Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego. Niektórzy błędnie nazywają inspektorem budowlanym inspektora nadzoru inwestorskiego. Obie funkcje znacząco się od siebie różnią.

Aby budowa – bez względu na to, czy chodzi o mały budynek, czy o blok mieszkalny – była przeprowadzona prawidłowo i zapewniała bezpieczeństwo zarówno na etapie prac, jak i później, już podczas użytkowania, musi być wykonywana według określonych zasad. Właśnie z tym wiążą się zawody inspektora nadzoru budowlanego i inspektora nadzoru inwestorskiego.

Inspektor nadzoru budowlanego – charakterystyka i najważniejsze informacje

Inspektor nadzoru budowlanego pełni swoje obowiązki w obrębie architektoniczno-budowlanych organów powiatowych i wojewódzkich. Można więc wyróżnić powiatowego inspektora nadzoru budowlanego oraz wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego. Poza tym istnieje również Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego. Z racji tego, że jest on pracownikiem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, czyli urzędnikiem, działającym z ramienia organów państwowych, wielu osobom dopiero wznoszącym dom i takim, które budowę mają za sobą, może kojarzyć się z kimś, kto ma wiele zastrzeżeń do wykonywanych prac. Jeśli chodzi o obowiązki inspektora nadzoru budowlanego, to w zależności od struktury, w której obrębie pracuje, są to czynności takie jak:

 • kontrolowanie budowy;
 • wydawanie postanowień o wymierzeniu kary;
 • wydawanie pozwoleń na budowę i użytkowanie obiektu;
 • sprawdzanie obiektów budowlanych na etapie ich użytkowania;
 • wydawanie decyzji o usunięciu ewentualnych nieprawidłowości;
 • wydawanie nakazów (m.in. o rozbiórce obiektu).

Inspektor budowlany, a inspektor nadzoru inwestorskiego: jakie są różnice?

Jak już wspomnieliśmy, inspektor nadzoru budowlanego jest często mylony z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Różnica jest zasadnicza, ponieważ inspektor nadzoru inwestorskiego, zatrudniany jest przez inwestora i występuje jako reprezentant jego interesów na danej budowie. Zgodnie z art. 17 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (ostatnia nowelizacja zawarta w Dz.U. 2018 poz. 1202) jest on jednym z uczestników procesu budowlanego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego ma za zadanie kontrolować to, co się dzieje na budowie. Głównie chodzi o to, aby na placu budowy wszystkie prace przebiegały zgodnie z projektami architektonicznymi. Oprócz tego inspektor nadzoru inwestorskiego zajmuje się:

 • sprawdzaniem materiałów, jakie są wykorzystywane do budowy;
 • kontrolowaniem, czy budowa odbywa się w określonych ramach czasowych;
 • zatwierdzaniem kolejnych etapów budowy;
 • kontrolą i potwierdzaniem w dzienniku budowy wykonania wszystkich etapów prac, w szczególności wbudowania materiałów zakrytych, których nie można sprawdzić w późniejszym okresie (np. szczelne ułożenie hydroizolacji na płycie lub ławach fundamentowych)
 • kontrolowaniem oddanych już do użytku budynków użyteczności publicznej.

Z racji tego, że specyfika pracy inspektora nadzoru budowlanego i inspektora nadzoru inwestorskiego różni się od siebie, inne są też wymagania dotyczące osób, które chciałyby wykonywać te zawody. Aby móc zostać inspektorem budowlanym, trzeba spełniać warunki określone w przepisach Prawa budowlanego. Inspektorem nadzoru budowlanego może zostać osoba po studiach budownictwa albo architektury, która ma uprawnienia budowlane oraz doświadczenie w pracy jako urzędnik. Z kolei bycie inspektorem nadzoru inwestorskiego wiąże się z pełnieniem samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie. Z tego też względu konieczne jest posiadanie odpowiednich uprawnień budowlanych, które nie są wymagane na stanowiskach administracyjnych.

Doradcy Techniczno-Handlowi chętnie odpowiedzą na pytania dotyczące wykorzystania produktów Balex Metal przy konkretnych realizacjach. Zapraszamy do kontaktu.

Przeczytaj także:

Budynek pasywny - co to jest i ile kosztuje?
Co warto wiedzieć o budownictwie ekologicznym i energooszczędnym?